کتاب تأمّلی در نظریّه اصالت وجود و وحدت وجود

نوشته: سیّد محمود هاشمی نسب و شیخ شعیب حدّادی